O nás

Spoločnosť priateľov jogy je  členom Slovenska asocácie jogy. Slovenská asociácia jogy je aj "Náhradným športovým zväzom", registrovaným na MŠVVŠ SR.

Poslanie

Poslaním SPJ je výučba a propagácia jogy v jej klasickej podobe a zároveň aj starostlivosť o zdravie v zmysle definície WHO. Z toho vyplýva potreba viesť členov SPJ k zdravému, integrovanému a holistickému pohľadu na svet a seba. Zároveň vhodným tréningom ich viesť k spoznaniu svojho plného ľudského potenciálu. SPJ za týmto účelom poskytuje kurzy a školenia pre jednotlivcov či zamestnancov inštitúcií v oblasti svojej činnosti. SPJ poriada podujatia, cez ktoré sa záujemcovia môžu dozvedieť v teórii aj cvičebnej praxi o tom čo je joga a ako ju aplikovať vo svojom živote k dokonalejšiemu naplneniu jeho cieľov. SPJ vydáva aj publikácie zamerané na teóriu aj prax jogy.

SPJ sa stará o vzdelávanie svojich učiteľov a lektorov formou špecializovaných tréningov, kurzov a učebných materiálov či pomôcok.

Naši inštruktori jogy

Našich inštruktorov jogy, ktorí sú v prítomnosti aktívni môžete vidieť na fotografiách.  Údaje  zverejnené v zmysle požiadaviek zákona 440/2015 a vyhlášky 110/2016 možno vidieť na hypertextovom odkaze. V zmysle zákona 18/2018 je prístup chránený.

Ich kurzy si pozrite v rozpise kurzov.

Členstvo v organizáciách

História SPJ

SPJ je následnícka organizácia oddielu jogy ZRTV TJ Slávia VŠT Košice, ktorá bola založená v r. 1975. SPJ bolo založené v r. 1990 ako občianske združenie. Od r. 1992 je zakladajúcim členom Slovenskej asociácie jogy (www.saj.sk). SAJ je od roku 2008 riadnym členom Európskej únie jogy.

Pozrite si čriepky histórie jogy v Košiciach (1.7MB) alebo história osobností jogy.

Čestní členovia SPJ

Pri príležitosti 20. výročia založenia SPJ v r. 2010 bolo udelené čestné členstvo SPJ našim dlhoročne aktívnym členom. Starší učitelia učili jogu v Košiciach už od r. 1973.

Predseda SPJ

Gejza M. Timčák, http://timcak.saj.sk 

Gejza je v rámci košickej jogy prvým inštruktorom jogy, ktorý na popud Dr. M.V. Bholeho začal v r. 1973 viesť hodiny jogy pre malú skupinu záujemcov. Sám jogu cvičil od konca 50.-ich rokov minulého storočia. V r. 1975 spolu-založil oddiel jogových cvičení na TJ Slávia VŠT. V roku 1979 získal na prvom dostupnom kurze cvičiteľov jogy v rámci RTVŠ v Prahe cvičiteľskú kvalifikáciu. Neskôr, keď kurzy cvičiteľstva boli dostupné aj v Bratislave, dosiahol cvičiteľstvo 2. a potom 1. triedy. Zároveň bol aj lektorom na týchto kurzoch. Kurzy jogy viedol v ČSSR ako aj v Maďarsku a neskôr aj v ďalších krajinách. Je členom lektorského zboru ŠŠ SAJ. Od roku 1995 bol učiteľom aj na kongresoch Európskej únie jogy (EUY) a na podujatiach  jej členských organizácií. Dlhé roky bol vo vedení EUY a delegátom SAJ v EUY. V roku 2020 mu bolo udelené čestné členstvo EUY. V roku 2021 mu bola udelená cena mesta Košice za jeho prácu v oblasti jogy.

GDPR: SPJ vynakladá maximálne úsilie, aby dáta patriace do kategórie na ktoré sa vzťahuje  GDPR (Zákon 18/2018) boli maximálne chránené a aby ochrana zodpovedala požiadavkám tohto zákona.


Priehrštie filozofických myšlienok

Dialóg dvojičiek pred narodením (Power Point)

"Túžme po tom, čo máme a potom budeme mať všetko po čom túžime" (Evagrios Ponticos)
"Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepochopí" (B. Pascal)

"Ak chceme dosiahnuť cieľ, je dobré si overiť, či je to náš cieľ" (T. Chaaq)

"Sofista je ten, čo dobre hovorí, ale nekoná podľa toho. Skutočný filozof nemudruje ale pretvorí seba" (Leloup)

"Zväčšenie vzdialenosti medzi skutkom a slovom, slovom a myšlienkou a myšlienkou a bytím je príčinou nepokoja a zdrojom zla pre nás aj pre svet" (Leloup)

"Existencia transcenduje logiku... Svet logiky je mŕtvym svetom" (S. Kierkegaard)

"Mystickým nie je to, aký je svet ale to, že svet existuje" (L. Wittgestein)

"Sú okamihy hlbokého mlčania, v ktorých vidíme poriadok sveta - ako prítomnosť." (M. Buber)

"Bez útrap sa nezmení nič, a o to menej ľudská prirodzenosť" (C.G. Jung)